திருப்பதி மாடல் – சபரிமலையில் நெரிசல் காரணமானது என்ன?

திருப்பதி மாடல் – சபரிமலையில் நெரிசல் காரணமானது என்ன?

இந்த சபரிமலை கூட்டநெருக்கம் வழிகாட்டும் திருமணம், கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஆலோசனையாளர்களுடன் சந்தித்து கொண்டுள்ளது. அது ஒரு பொருளாதாரத்தை காட்டும் நடவடிக்கையாக இருக்கும். இந்த சபரிமலை நெருக்கம் அதிகரித்துள்ள சம்பவம் என்று பலர் கருதுகின்றனர். இதனால் நடந்து கொள்ளும் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அந்தச் சர்வாதிகாரம் பரப்புகின்றது. இதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், இந்த நேரத்தில் பல சமய சம்பவங்கள் ஏற்படலாம். இது முதல் முறையாகவே மக்கள் மேல் அரசாங்கம் அளித்த ஒரு வேள்வி. இது ஒரு தொகுதி நிலையாகும் என்று பலர் நம்புகின்றனர்.

இதை சரியாக விளக்குகின்ற முனைவர்கள், சபரிமலையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை அறிய வேண்டும். இந்த நேரத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அந்தச் சர்வாதிகாரம் பரப்புகின்றது. அந்தச் சர்வாதிகாரம் பரப்புகின்றது என்று கருதுகின்றனர்.

இந்த முறையில் சபரிமலை நெருக்கம் முற்றிலும் இருக்கும் என்று சம்பவம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த முறையில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அந்தச் சர்வாதிகாரம் பரப்புகின்றது. இது ஒரு தொகுதி நிலையாகும் என்று பலர் நம்புகின்றனர்.